0

Reklamacje

REKLAMACJA TOWARU KONSUMENCKIEGO

 

Konsument, lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła ze sprzedawcą umowę nie mającą charakteru zawodowego może reklamować stwierdzone wady towar według własnego uznania na podstawie:

- gwarancji, o ile została ona udzielona

- rękojmi

 

 

Gwarancja

 

Gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem przedsiębiorcy, które ustala jego obowiązki oraz uprawnienia kupującego w przypadku, gdy towar konsumpcyjny nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Zakres i długość gwarancji, oraz ewentualne sposoby i warunki usuwania wad (dostarczenie towaru, naprawa, wymiana itd.) określa gwarant. Jeśli gwarant nie ustali inaczej termin na usunięcie wady wynosi 14 dni kalendarzowych.

 

W przypadku wymiany w ramach gwarancji elementu towaru na element ten biegnie od początku pełna gwarancja. W przypadku wymiany części istotnej, lub całego towaru gwarancja biegnie od początku na cały towar. W pozostałych przypadkach okres trwania gwarancji wydłuża się o czas, przez który konsument nie mógł korzystać z towaru w związku ze złożoną reklamacją.

 

  

Rękojmia

 

Sprzedawca odpowiada względem konsumenta z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany towar miał w momencie zakupu wadę fizyczną lub prawną.

 

Przykład wad fizycznych towaru:

- nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z przeznaczenia

- nie ma cech lub właściwości, o których istnieniu sprzedawca lub producent zapewniał konsumenta

- został wydany konsumentowi w stanie niekompletnym

- jest częściowo, lub całkowicie niesprawny

 

Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie towaru, o którym konsument został poinformowany przed dokonaniem zakupu. Decydując się na kupno uszkodzonej rzeczy, pozbawił się możliwości reklamowania jej z uwagi na to uszkodzenie. Nie oznacza to jednak, że konsument jest całkowicie pozbawiony prawa do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi. Jeżeli w towarze wystąpi inna wada, o której nie wiedział w momencie zawarcia umowy, to ma możliwość dochodzenia roszczeń od sprzedawcy.

 

Przykład wad prawnych:

- towar pochodzi z kradzieży

- obciążony jest prawem osoby trzeciej

 

Sprzedawca odpowiada za wady towaru z tytułu rękojmi przez 2 lata od momentu wydania towaru konsumentowi. Okres ten podzielony jest na 2 części:

- do 12 miesięcy od dnia wydania towaru w których istnieje domniemanie, że wada była w momencie zakupu chyba że charakter wady świadczy o nieprawidłowych zachowaniach konsumenta (np. uszkodzenia mechaniczne), lub charakter wady wyklucza jej istnienie w momencie zakupu

- 12-24 miesięcy od dnia wydania towaru w których konsument musi wykazać, że wada istniała w momencie zakupu.

 

W ramach pierwszej reklamacji z tytułu rękojmi konsument może żądać:

- doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową poprzez naprawę towaru

- wymiany towaru na nowy jeśli naprawa jest niemożliwa

- obniżki ceny jeśli wymiana lub naprawa jest niemożliwa (np. towar nie jest już produkowany), lub wymaga nadmiernych kosztów (np. naprawa jest droższa od towaru nowego)

- odstąpienia od umowy jeśli wymiana lub naprawa jest niemożliwa a wada jest istotna.

 

Sprzedawca może odmówić przy pierwszej reklamacji  wymiany towaru na nowy i zaproponować naprawę jeśli wymiana wymagałaby nadmiernych kosztów - np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.

 

W ramach drugiej i kolejnych reklamacji z tytułu rękojmi konsument może żądać w dowolnej kolejności: doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową poprzez naprawę towaru, lub wymianę na nowy, albo obniżki ceny, albo odstąpienia od umowy jeśli wada jest istotna.

 

Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do roszczenia z tytułu rękojmi w terminie 14 dni kalendarzowych. Ustosunkowanie się do reklamacji to poinformowanie konsumenta o jej przyjęciu bądź odrzuceniu. Brak ustosunkowania się do wskazanych wyżej żądań konsumenta w terminie 14 dni oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

Nie ma określonego terminu na doprowadzenie reklamowanego towaru do stanu zgodności z umową. Termin na naprawę lub wymianę towaru na wolny od wad nie powinien być dłuższy, niż to niezbędne.

 


 

REKLAMACJA TOWARU ZAKUPIONEGO PRZEZ FIRMĘ

 

Firma może reklamować stwierdzone wady towar podobnie jak konsument na podstawie gwarancji, lub rękojmi.

 

Gwarancja

 

Reklamacja z tytułu gwarancji towaru zakupionego przez firmę przebiega tak samo jak w przypadku zakupu konsumenckiego. Jedyną różnicą może być inny (najczęściej krótszy) okres gwarancyjny ustalony przez gwaranta.

 

 

Rękojmia

 

Sprzedawca odpowiada względem firmy z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany towar miał w momencie zakupu wadę fizyczną lub prawną. Podstawowe różnice w stosunku do rękojmi konsumenckiej są następujące:

- kupujący (firma) ma obowiązek wnikliwego sprawdzenia zakupionego towaru w momencie jego odbioru i bezzwłocznego (najlepiej w tym samym dniu) poinformowania sklepu o stwierdzonych wadach

- kupujący (firma) traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie

- jeśli wada ujawniła się po pewnym okresie użytkowania towaru kupujący (firma) ma obowiązek bezzwłocznego poinformowania o tym sprzedawcę

- w przypadku wady, która ujawniła się po pewnym okresie użytkowania nie stosuje się domniemania o jej istnieniu w momencie zakupu - w każdym przypadku obowiązek wykazania takiego stanu spoczywa na kupującym

- w wyniku umowy między stronami na podstawie art. 558 § 1 k.c. dwuletni okres rękojmi może być dowolnie modyfikowany, czyli wydłużony, skrócony lub całkowicie zniesiony.

  

styczeń 2021

Czytaj pozostałe Informacje.


Kontakt ze sklepem

35-232 Rzeszów
ul. Borowa 10A
tel. (17) 779 87 68
tel. kom. 790 526 352
Skype:  accord-foto
GG: 543585
mail: biuro@accord-foto.pl

Pracujemy:
pon.- pt.: 10-17
Konto bankowe Credit Agricole:
86 1940 1076 3036 3249 0000 0000