0

Przepisy konsumenckie

PODSTAWOWE POJĘCIA

 

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Klient, który zakupił towar na swoją firmę nie jest konsumentem w znaczeniu przepisów konsumenckich bez względu na wielkość i formę prawną firmy.
 

Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła ze sprzedawcą umowę nie mającą charakteru zawodowego, nabywająca prawa konsumenckie w zakresie:
- zwrotu towaru zakupionego na odległość, lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
- gwarancji i rękojmi.
Określenia charakteru zawodowego zakupionego towaru dokonuje sprzedawca na podstawie kodów PKD klienta zgodnie z jego wpisem w CEIDG.

 

Gwarancja - dobrowolne zobowiązanie przedsiębiorcy udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, które określa jego obowiązki oraz uprawnienia kupującego w przypadku, gdy towar konsumpcyjny nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Gwarancja stanowi podstawę prawną do dochodzenia od gwaranta odpowiedzialności za wadliwy towar.

 

Rękojmia - tryb (podstawa prawna) dochodzenia odpowiedzialności od sprzedawcy (przedsiębiorcy) w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego towaru konsumpcyjnego.

 

Reklamacja - tryb postępowania w sytuacji wystąpienia wady towaru lub nieprawidłowego wykonania usługi. Podstawy prawne reklamacji wadliwego towaru uzależnione są od wyboru dokonanego przez konsumenta (albo na zasadach rękojmi, albo na zasadach gwarancji). Przy reklamacji konsument może wysuwać w stosunku do przedsiębiorcy określone roszczenia, w tym żądanie wymiany towaru na nowy, naprawy, obniżenia ceny lub - przy wadzie istotnej - odstąpienia od umowy.

 

Wada istotna - przesłanka umożliwiająca złożenie przez konsumenta żądania odstąpienia  od umowy w ramach reklamacji z tytułu rękojmi. Nie jest możliwe odstąpienie od umowy w przypadku wystąpienia wady nieistotnej (np. uszkodzenie kilku klawiszy w pilocie od telewizora nie umożliwia odstąpienia od umowy zakupu odbiornika). Istotność wady należy analizować z uwzględnieniem znaczenia wady dla przeznaczenia zakupionego towaru.

 

Trwały nośnik - materiał (papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci, dysk twardy) lub narzędzie (poczta elektroniczna - e-mail, wiadomość SMS) pozwalające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywać informacje w sposób umożliwiający dostęp do nich w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim służą (np. po 2 latach od zawarcia umowy). Trwały nośnik pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci - czyli bez ingerencji podmiotu, który był ich twórcą. Trwałym nośnikiem nie jest strona internetowa w formie on-line.

 

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY KONSUMENCKIEJ ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚŚĆ

 

Konsument, lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła ze sprzedawcą umowę nie mającą charakteru zawodowego przy zakupie na odległość, lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny. Klient dostarcza zwracany sprzęt na własny koszt, wraz z oświadczeniem (pobierz oświadczenie w formacie pdf) , gwarancją i dowodem zakupu w oryginale, oraz wszystkimi innymi materiałami, które otrzymał wraz z towarem. Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 

W przypadku odstąpienia od umowy przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu w ciągu 14 dni wartości towaru, oraz kosztów dostarczenia towaru (od sprzedawcy do konsumenta). Sprzedawca zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie (np. Poczta Polska), bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany w momencie składania zamówienia przez konsumenta. Zwrot środków wpłaconych przez kupującego powinien nastąpić przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który jednak nie może wiązać się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem należności do momentu otrzymania zwracanego towaru.

 

Przed podjęciem decyzji o zwrocie towaru w trybie 14 dni konsument może sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy czy funkcjonowanie tylko w takim zakresie, w jakim robiłby to w sklepie stacjonarnym. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą w sposób przedstawiony powyżej.

 

Przykład:

Klient kupił przez internet rower. Po jego otrzymaniu może sprawdzić wyposażenie, stabilność i łatwość prowadzenia w czasie jazdy próbnej, ale nie może go normalnie używać i jeździć na wycieczki rowerowe, a następnie odstąpić od umowy i zwrócić pojazd. Odstąpienie wprawdzie będzie ważne, ale klient poniesie odpowiedzialność za przekroczenie granic prawidłowego zapoznania się z towarem poprzez poniesienie kosztów doprowadzenia używanego roweru do stanu początkowego, lub zmniejszenia jego wartości.

 

Koszty bezpośrednio związane ze zwrotem towaru po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, czyli odesłaniem rzeczy do sprzedawcy ponosi kupujący chyba że sprzedawca przed zawarciem umowy nie poinformował konsumenta o konieczności ich poniesienia.

 

Prawo do odstąpienia od umowy w trybie 14 dni może być wyłączone w przypadku:

- usługi niemożliwej do zwrócenia (np. tłumaczenie tekstu, korepetycje)

- nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych po ich rozpakowaniu

- towarów (usług) przygotowanych indywidualnie na specjalne zlecenie klienta np. biżuteria z grawerowaną dedykacją

 

 

 

REKLAMACJA TOWARU KONSUMENCKIEGO

 

Konsument, lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła ze sprzedawcą umowę nie mającą charakteru zawodowego może reklamować stwierdzone wady towar według własnego uznania na podstawie:

- gwarancji, o ile została ona udzielona

- rękojmi

 

 

Gwarancja

 

Gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem przedsiębiorcy, które ustala jego obowiązki oraz uprawnienia kupującego w przypadku, gdy towar konsumpcyjny nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Zakres i długość gwarancji, oraz ewentualne sposoby i warunki usuwania wad (dostarczenie towaru, naprawa, wymiana itd.) określa gwarant. Jeśli gwarant nie ustali inaczej termin na usunięcie wady wynosi 14 dni kalendarzowych.

 

W przypadku wymiany w ramach gwarancji elementu towaru na element ten biegnie od początku pełna gwarancja. W przypadku wymiany części istotnej, lub całego towaru gwarancja biegnie od początku na cały towar. W pozostałych przypadkach okres trwania gwarancji wydłuża się o czas, przez który konsument nie mógł korzystać z towaru w związku ze złożoną reklamacją.

 

  

Rękojmia

 

Sprzedawca odpowiada względem konsumenta z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany towar miał w momencie zakupu wadę fizyczną lub prawną.

 

Przykład wad fizycznych towaru:

- nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z przeznaczenia

- nie ma cech lub właściwości, o których istnieniu sprzedawca lub producent zapewniał konsumenta

- został wydany konsumentowi w stanie niekompletnym

- jest częściowo, lub całkowicie niesprawny

 

Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie towaru, o którym konsument został poinformowany przed dokonaniem zakupu. Decydując się na kupno uszkodzonej rzeczy, pozbawił się możliwości reklamowania jej z uwagi na to uszkodzenie. Nie oznacza to jednak, że konsument jest całkowicie pozbawiony prawa do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi. Jeżeli w towarze wystąpi inna wada, o której nie wiedział w momencie zawarcia umowy, to ma możliwość dochodzenia roszczeń od sprzedawcy.

 

Przykład wad prawnych:

- towar pochodzi z kradzieży

- obciążony jest prawem osoby trzeciej

 

Sprzedawca odpowiada za wady towaru z tytułu rękojmi przez 2 lata od momentu wydania towaru konsumentowi. Okres ten podzielony jest na 2 części:

- do 12 miesięcy od dnia wydania towaru w których istnieje domniemanie, że wada była w momencie zakupu chyba że charakter wady świadczy o nieprawidłowych zachowaniach konsumenta (np. uszkodzenia mechaniczne), lub charakter wady wyklucza jej istnienie w momencie zakupu

- 12-24 miesięcy od dnia wydania towaru w których konsument musi wykazać, że wada istniała w momencie zakupu.

 

W ramach pierwszej reklamacji z tytułu rękojmi konsument może żądać:

- doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową poprzez naprawę towaru

- wymiany towaru na nowy jeśli naprawa jest niemożliwa

- obniżki ceny jeśli wymiana lub naprawa jest niemożliwa (np. towar nie jest już produkowany), lub wymaga nadmiernych kosztów (np. naprawa jest droższa od towaru nowego)

- odstąpienia od umowy jeśli wymiana lub naprawa jest niemożliwa a wada jest istotna.

 

Sprzedawca może odmówić przy pierwszej reklamacji  wymiany towaru na nowy i zaproponować naprawę jeśli wymiana wymagałaby nadmiernych kosztów - np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.

 

W ramach drugiej i kolejnych reklamacji z tytułu rękojmi konsument może żądać w dowolnej kolejności: doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową poprzez naprawę towaru, lub wymianę na nowy, albo obniżki ceny, albo odstąpienia od umowy jeśli wada jest istotna.

 

Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do roszczenia z tytułu rękojmi w terminie 14 dni kalendarzowych. Ustosunkowanie się do reklamacji to poinformowanie konsumenta o jej przyjęciu bądź odrzuceniu. Brak ustosunkowania się do wskazanych wyżej żądań konsumenta w terminie 14 dni oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

Nie ma określonego terminu na doprowadzenie reklamowanego towaru do stanu zgodności z umową. Termin na naprawę lub wymianę towaru na wolny od wad nie powinien być dłuższy, niż to niezbędne. 

REKLAMACJA TOWARU ZAKUPIONEGO PRZEZ FIRMĘ

 

Firma może reklamować stwierdzone wady towar podobnie jak konsument na podstawie gwarancji, lub rękojmi.

 

Gwarancja

 

Reklamacja z tytułu gwarancji towaru zakupionego przez firmę przebiega tak samo jak w przypadku zakupu konsumenckiego. Jedyną różnicą może być inny (najczęściej krótszy) okres gwarancyjny ustalony przez gwaranta.

 

 

Rękojmia

 

Sprzedawca odpowiada względem firmy z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany towar miał w momencie zakupu wadę fizyczną lub prawną. Podstawowe różnice w stosunku do rękojmi konsumenckiej są następujące:

- kupujący (firma) ma obowiązek wnikliwego sprawdzenia zakupionego towaru w momencie jego odbioru i bezzwłocznego (najlepiej w tym samym dniu) poinformowania sklepu o stwierdzonych wadach

- kupujący (firma) traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie

- jeśli wada ujawniła się po pewnym okresie użytkowania towaru kupujący (firma) ma obowiązek bezzwłocznego poinformowania o tym sprzedawcę

- w przypadku wady, która ujawniła się po pewnym okresie użytkowania nie stosuje się domniemania o jej istnieniu w momencie zakupu - w każdym przypadku obowiązek wykazania takiego stanu spoczywa na kupującym

- w wyniku umowy między stronami na podstawie art. 558 § 1 k.c. dwuletni okres rękojmi może być dowolnie modyfikowany, czyli wydłużony, skrócony lub całkowicie zniesiony.

 

 

 

POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 

Mediacja prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały jest jedną z dwóch alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Procedura stosowana podczas mediacji pozwala na sprawne rozwiązanie sporu między przedsiębiorcą a konsumentem - bez przesadnego formalizmu i praktycznie bezkosztowo. Mediatorem jest pracownik WIIH, który - zachowując zasady bezstronności i rzetelności - pomaga w rozwiązaniu sporu, ale nie przesądza racji żadnej ze stron. Ma za zadanie przedstawić stronom aktualny stan prawny z uwzględnieniem zaistniałych okoliczności faktycznych, a także zaproponować dostępne sposoby rozwiązania problemu.

 

Innym alternatywnym sposobem rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami a konsumentami jest sądownictwo polubowne, w szczególności działalność stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy WIIH. Postępowanie charakteryzuje się mniejszym formalizmem niż postępowanie przed sądem powszechnym i jest bezpłatne, jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością opłacenia ekspertyz zleconych niezależnym rzeczoznawcom.

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 121 ze zm.).

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 nr 171, poz. 1206).

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 nr 50, poz. 331 ze zm.).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. 2014, poz. 148).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie

określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów

konsumenckich (Dz.U. 2001 nr 113, poz. 1214).

 


 

 

Komentarz

 

Przedstawione powyżej przepisy dotyczą głównie sprzedaży konsumenckiej. Klient, który zakupił towar na firmę nie jest w rozumieniu prawa konsumentem. Jako przedsiębiorca korzysta z przywileju odliczenia podatku VAT (kupuje towar w cenie netto) oraz zmniejszenia podatku dochodowego firmy poprzez zwiększenie kosztów i nie może jednocześnie korzystać z praw konsumenckich. Wyjątkiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła ze sprzedawcą umowę nie mającą charakteru zawodowego.

 

Klient może reklamować towar w trybie rękojmi, lub gwarancji. Wybór należy do niego i sprzedawca nie może narzucać klientowi określonego rozwiązania. Może jednak uświadomić mu, że najczęściej lepszym wyborem jest postępowanie gwarancyjne ponieważ:

- przy rękojmi należy wykazać istnienie wady w momencie zakupu co często bywa problematyczne, przy gwarancji wystarczy stwierdzenie wady bez dodatkowych warunków

- procedura rękojmi jest zdefiniowana w ustawie niejednoznacznie, czas jej realizacji jest zwykle dłuższy niż gwarancji ponieważ sklep nie dysponuje własnym serwisem i ma obowiązek zgłosić reklamację u producenta (dystrybutora) w trybie roszczenia regresywnego co w praktyce oznacza skorzystanie przez sklep drogą okrężną z gwarancji

- klient korzystający z gwarancji otrzymuje nową, pełną gwarancję na wymieniane części a w przypadku wymianu towaru na nowy - na cały towar (gwarancja biegnie od nowa)

- okres trwania gwarancji wydłuża się o czas, przez który konsument nie mógł korzystać z towaru w związku ze złożoną reklamacją

- gwarant ma obowiązek wykonać naprawę sprzętu (wymianę na nowy) w ciągu 14 dni, w przypadku rękojmi nie ma takiego ustalonego terminu

 

styczeń 2021

Czytaj pozostałe Informacje. 


Kontakt ze sklepem

35-232 Rzeszów
ul. Borowa 10A
tel. (17) 779 87 68
tel. kom. 790 526 352
Skype:  accord-foto
GG: 543585
mail: biuro@accord-foto.pl

Pracujemy:
pon.- pt.: 10-17
Konto bankowe Credit Agricole:
86 1940 1076 3036 3249 0000 0000