0

Leasing GRENKE - podstawowe informacje

 

 

 

Zobacz także: Leasing Grenke - procedura

 

 

 

Definicje leasingu - podejście praktyczne

 

W praktyce leasing jest usługą oferowaną przez wyspecjalizowane firmy zwane "Leasingodawcami" i polega na finansowaniu nabycia środków trwałych (samochodów, maszyn, urządzeń itd.) na zlecenie klienta - "Leasingobiorcy". Umożliwia więc pozyskiwanie dóbr inwestycyjnych nie w drodze zakupu, lecz na zasadzie odpłatnego użytkowania.

 

 

Definicja według Kodeksu Cywilnego

 

Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne równe co najmniej cenie lub wynagrodzenie z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

 

 

Definicja według Mięzynarodowych Standardów Rachunkowości

 

Umowa leasingowa jest to umowa, na mocy której w zamian za opłatę lub serię opłat Leasingodawca przekazuje Leasingobiorcy prawo do użytkowania danego składnika aktywów przez uzgodniony okres.

 

Według MSR rozróżnia się dwa rodzaje umów leasingu - w zależności od ponoszonego ryzyka z tytułu posiadania aktywów. Umowa leasingowa zaliczana jest do leasingu finansowego, jeżeli następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków z tytułu posiadania przedmiotu leasingu. Umowa leasingowa zaliczana jest do leasingu operacyjnego, jeżeli nie następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków z tytułu posiadania przedmiotu leasingu. To czy dana umowa leasingowa jest leasingiem finansowym czy też leasingiem operacyjnym zależy od treści ekonomicznej transakcji, a nie od formy umowy.

 

 

Definicja podatkowa

 

Zgodnie z definicją podatkową przez umowę leasingu określa się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej "Finansującym", oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej "Korzystającym", podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty.

 

 

Leasing a kredyt

  • Leasing wpływa na obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, gdyż większość jego opłat w całości zaliczana jest do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast w przypadku kredytu do kosztów zaliczana jest jedynie część odsetkowa. Oznacza to najczęściej niższe całkowite koszty leasingu w porównaniu do kredytu.
  • Przy leasingu wymagania wobec Korzystającego (Leasingobiorcy) dotyczące sytuacji finansowej są zwykle łagodniejsze, niż w przypadku ubiegania się o kredyt.
  • Dużo szybsze podjęcie decyzji dotyczące przyznania finansowania leasingowego w porównaniu z długimi procedurami przyznawania kredytu w banku.
  • Jeżeli korzystający ma problemy ze spłatą rat leasingowych podczas trwania umowy leasingu, istnieje możliwość przeniesienia praw i obowiązków na inny podmiot.
  • Przy leasingu, istnieje możliwość dokonania przez firmę leasingową czynności dodatkowych np. ubezpieczenie przedmiotów leasingu - wyręczając w ten sposób korzystającego.

 

Zobacz także: Leasing Grenke - procedura

 

 

 

 

wrzesień 2015

 

 

Czytaj pozostałe Informacje.


Kontakt ze sklepem

35-232 Rzeszów
ul. Borowa 10A
tel. (17) 779 87 68
tel. kom. 790 526 352
Skype:  accord-foto
GG: 543585
mail: biuro@accord-foto.pl

Pracujemy:
pon.- pt.: 10-17
Konto bankowe Credit Agricole:
86 1940 1076 3036 3249 0000 0000